Všetko, čo potrebujete vedieť..

Nie vždy sú susedské vzťahy také ideálne ako by ste si želali. Najmä, ak sa váš sused nestará o svoj pozemok poriadne. Nekosí ho, rastie mu na ňom burina, ktorej semená nalietavajú do vašej záhrady a vy sa buriny neviete zbaviť. Môžete ho zo začiatku požiadať, aby zanedbanú záhradu pokosil. On tomu nemusí byť vždy naklonený. Možno pracuje v zahraničí, je starý a chorý alebo iba lenivý. Vám však už dochádza empatia a trpezlivosť so susedom a jeho výhovorkami. Kosenie trávy je problém, ktorý chcete čím skôr vyriešiť. Prečítajte si, ako na suseda.

Sused nechce pokosiť pozemok. Čo môžem urobiť?

1/ Jedným z riešení je vlastnoručne pokosiť susedovi pozemok.

S týmto prístupom sa stretávame relatívne často. Na kosenie však nemusíte mať ani čas ani chuť a ani vybavenie. Ušetrite si nervy a objednajte susedovi kosenie trávy, alebo mulčovanie buriny. Cena kosenia sa odvíja od veľkosti pozemku, výšky a typu porastu.
Získajú obe strany. Odmenou vám bude váš pokoj na duši. Sused získa upravený pozemok. Preukážte dobrú vôľu, pestujte susedské vzťahy a náklady si rozdeľte. Možno sa váš sused poteší vašej iniciatíve a za kosenie rád zaplatí.

2/ obrátiť sa na príslušný mestský úrad, alebo okresný úrad – pozemkový a lesný odbor. Susedovi hrozí vysoká pokuta za nepokosený pozemok.

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. je vlastník, nájomca, alebo správca poľnohospodárskej pôdy je zo zákona povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Podľa § 2 tohoto zákona sa poľnohospodárskou pôdou rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Druh pozemku si viete ľahko pozrieť na liste vlastníctva na katastrálnej mape. Kontaktovať samosprávu môžete aj online – nápomocný bude web Odkazprestarostu.sk.

Aké sú sankcie?
  • Fyzická osoba – nepodnikateľ. Podľa § 25 tohoto zákona sa priestupku dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§ 3). Za tento priestupok je možné uložiť pokutu do 330€.
  • Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Podľa § 26 ods. 1 sa dopustí správneho deliktu, ak:
    a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie (§ 3 až 7),
    b) spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (§ 3),
    Podľa § 26 ods. 2 tohoto zákona Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 € do 33200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
3/ kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Hneď na začiatku je potrebné napísať, že Zákon o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. umožňuje odstrániť iba invázne, teda nepôvodné rastliny. Akým spôsobom sa invázne rastliny môžu odstraňovať upravuje vyhláška 450/2019 Z. z. § 2 ods. 1 Príloha č. 2.
Jednou z úloh Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je obmedzovať alergény z nepokosených pozemkov. Peľ paliny a ambrózie patrí spolu s trávami medzi najvýraznejšie alergény počas letných mesiacov. Vlastníkom takýchto pozemkov hrozia pokuty viac ako 9000€, pokiaľ sa jedná o právnickú osobu (firmu) a vyše 3000€ pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Zdroj: MÁRIA TOLNAYOVÁ, RÚVZ

4/ obrátiť sa na právnika

Občiansky zákonník hovorí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo ho vážne obmedzoval vo výkone jeho práv. (§127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. – OBČIANSKY ZÁKONNÍK). V tomto prípade je vlastník veci sused a vec je jeho pozemok.

Z toho vyplýva, že pokiaľ vás burina na susedovom pozemku obťažuje nad mieru primeranú pomerom, môžete sa obrátiť na právnika. Nechajte si poradiť ako jednať v takomto prípade. Nemali by ste sa nechať od suseda šikanovať. Súdiť sa by mohlo byť zbytočne nákladné a hlavne zdĺhavé riešenie. Nehľadiac na nenávratne poškodené susedské vzťahy.


 

Ako často kosiť?

Kosenie vysokej buriny je nutné najmenej dva razy do roka, prípadne častejšie. Nechajte si pokosiť pozemok v čase pred kvitnutím burín na jar a na jeseň. Kosenie lúky, vinice, zanedbanej záhrady netreba odkladať, aby sa buriny príliš nerozmnožili.