Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Vymedzenie pojmov

 

a) Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je BÖHM, s. r. o.so sídlom Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava, IČO: 47941821
b) Poskytovateľom služieb ponúkaných v e-shope www.kosenie-travy.eu je BÖHM, s. r. o., so sídlom Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava, IČO: 47941821
c) Spotrebiteľ je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje služby pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania alebo povolania.
d) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

a) Odoslaním objednávky prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu (pomocou elektronického formulára, e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) alebo prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu „objednať“ resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „vyžiadať ponuku“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu zmluvy, z ktorej vznikajú poskytovateľovi a užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme užívateľovi objednanú službu a užívateľovi povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú službu.
b) V prípade, ak neboli všetky spotrebiteľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné, je poskytovateľ služieb oprávnený takúto objednávku odmietnuť, pričom ak poskytovateľovi vznikli náklady, napr. ak sa uskutočnil výjazd na Miesto kosenia, spotrebiteľ je povinný tieto náklady na dopravu uhradiť podľa cenníka uvedeného na stránke + paušálny poplatok za výjazd 90€.
c) Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.
d) Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými  obchodnými podmienkami uvedených na internetovej stránke www.kosenie-travy.eu
e) Užívateľovi je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

III. Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

a) Zoznam služieb na stránke www.kosenie-travy.eu je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť služieb bude pre užívateľa potvrdená na základe dopytu užívateľa. Dostupnosť služieb zavisí najmä od poveternostných podmienok.
b) Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany užívateľa, je užívateľ povinný takúto súčinnosť poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch keď poskytovateľ požiada užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.
c) Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby užívateľovi v závislosti od poveternostných podmienok.
d) Užívateľ je povinný po dokončení prác prevziať službu v mieste výkonu služby. Čas dokončenia prác poskytovateľ oznámi užívateľovi e-mailom alebo telefonicky.

IV. Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky

a) Cena za poskytnutie služieb užívateľovi sa riadi cenníkom poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu poskytovaných služieb dojednať aj individuálne.
b) Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi.
c) V prípade, že sa pri niektorej službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť službu za chybnú cenu. V takomto prípade poskytovateľ môže užívateľovi ponúknuť poskytnutie služby za riadnu cenu. Ak užívateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.
d) Ak z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
e) Poskytovateľ akceptuje úhradu faktúry Prevodom z účtu užívateľa na účet poskytovateľa, alebo v hotovosti.
f) Pri objednávkach s hodnotou vyššou ako 300€ si poskytovateľ služieb vyhradzuje právo fakturovať zálohu za objednané služby vo výške 50% celkovej sumy pred začatím prác a zvyšných 50% v deň dokončenia prác.

V. Miesto poskytnutia služby

a) Za dodanie služby je považované jej osobné poskytnutie užívateľovi na mieste zmluvnými stranami vopred dohodnutom.

VI. Reklamácie

a) Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom na info@kosenie-travy.eu na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne, a to buď v čase vykonávania služby, najneskôr však čase dokončenia prác v zmysle odstavcu III. písm. d týchto obchodných podmienok. Dodatočné reklamácie nemôžu byť z hľadiska povahy služieb akceptované.

VII. Práva a povinnosti užívateľa

a) Užívateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom s poskytovateľom
b) Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke služby pravdivé, úplné a presné údaje

VIII. Práva a povinnosti poskytovateľa

a) Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu využívať služby uvedené na stránke www.kosenie-travy.eu v súlade s VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto služieb alebo VOP.
b) Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb z dôvodov nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.

IX. Ochrana osobných údajov

a) V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa poskytovateľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).
b) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
c) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa, v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa (t.j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy. Osobné údaje, ktoré užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje užívateľa vymaže.
d) V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov poskytovateľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú uvedené na webových stránkach poskytovateľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. Poskytovateľ používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.kosenie-travy.eu. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu poskytovateľa. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa. Údaje, ktoré poskytovateľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.
e) Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľ nasledovné práva:
– právo vedieť či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,
– právo na opravu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa tak, aby boli správne, úplné a aktuálne,
– právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
– právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
– právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u prevádzkovateľa,
– právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje.
f) Užívateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať prevádzkovateľa na email info@kosenie-travy.eu
g) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

a) Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.
b) Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
c) Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.
d) Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.

Aktualizované 1.1.2019